BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO WSPOMAGANIA ADMINISTRACJI WRAZ
Z INTEGRACJĄ ZASOBÓW BAZODANOWYCH W WOJEWÓDZTWIE I W POWIECIE
MAŁOPOLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
jest projektem Województwa Małopolskiego, skierowanym zarówno do społeczeństwa
jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach
systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez
instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych...
MIIP
Partnerzy PDF Drukuj Email

Do tej pory zostaŇāy podpisane porozumienia w zakresie wsp√≥Ňāpracy z nastńôpujńÖcymi Partnerami:

‚Äʬ†¬† ¬†Centralny OŇõrodek Turystki G√≥rskiej PTTK w Krakowie (dane i aktualizacja szlak√≥w turystycznych),
‚Äʬ†¬† ¬†ZarzńÖd Dr√≥g Wojew√≥dzkich w Krakowie (aktualizacja danych dotyczńÖcych dr√≥g wojew√≥dzkich),
‚Äʬ†¬† ¬†Zesp√≥Ňā Park√≥w Krajobrazowych Wojew√≥dztwa MaŇāopolskiego (aktualizacja granic park√≥w krajobrazowych, otulin, obszar√≥w chronionego krajobrazu i innych form przyrody)
‚Äʬ†¬† ¬†Regionalny ZarzńÖd Gospodarki Wodnej w Krakowie (dane i aktualizacja obwod√≥w rybackich)
‚Äʬ†¬† ¬†Regionalna Dyrekcja Ochrony Ňörodowiska w Krakowie (udostńôpnienie obszar√≥w Natura 2000, granic rezerwat√≥w przyrody i innych form ochronnych przyrody, sieci korytarzy ekologicznych, kierunk√≥w migracji zwierzńÖt)
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina Wieliczka
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina IgoŇāomia-WawrzeŇĄczyce
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina ŇĀńÖcko
‚Äʬ†¬† ¬†Tr√≥jstronne porozumienie ze Stronnictwem Powiatowym w Olkuszu i GminńÖ Wolbrom
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina ŇöwińÖtniki G√≥rne
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina Nawojowa
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina Gryb√≥w
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina Bukowina TatrzaŇĄska (dane i aktualizacja przebiegu szlak√≥w spacerowych na terenie gminy)
‚Äʬ†¬† ¬†Miasto Krak√≥w (udostńôpnienie danych z obszaru miasta)
‚Äʬ†¬† ¬†Powiat suski
‚Äʬ†¬† ¬†Uniwersytet JagielloŇĄski w Krakowie
‚Äʬ†¬† ¬†Gmina Szczawnica
‚Äʬ†¬† ¬†Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
‚Äʬ†¬† ¬†Komenda Wojew√≥dzka PaŇĄstwowej StraŇľy PoŇľarnej
‚Äʬ†¬† ¬†Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
‚Äʬ†¬†¬†¬†MaŇāopolskie Centrum Edukacji (MEC)
‚Äʬ†¬† ¬†Akademia G√≥rniczo-Hutnicza im. StanisŇāawa Staszica w Krakowie
‚Äʬ†¬† ¬†MaŇāopolska Organizacja Turystyczna

W trakcie podpisywania sńÖ kolejne porozumienia.
Docelowo planowane jest podpisanie szeregu porozumieŇĄ z jednostkami samorzńÖdu terytorialnego wojew√≥dztwa maŇāopolskiego oraz innymi chńôtnymi do wsp√≥Ňāpracy Partnerami. 
program regionalnymałopolskamiipue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013